سیستم ارسال ویژه

سیستم ارسال ویژه روشی جدید می باشد که در آن فروشنده با انتخاب این گزینه ساعت خود را به آدرس ما در تهران یا بابل ارسال می کنید. 
سپس اصالت ساعت و تطابق ساعت با ویژگی های درج شده در پروفایل ساعت بررسی می شود و در صورت تطابق برای خریدار ارسال می گردد.

ارسال ویژه هزینه ای برابر 3 درصد با قیمت حداقلی 500 هزار تومان می باشد به صورتی که اگر ساعت شما 5 میلیون تومان قیمت داشته باشد این هزینه 500 هزار تومان می شود اما اگر ساعت شما 100 میلیون تومان قیمت داشته باشد این هزینه به 3 میلیون تومان افزایش پیدا می کند.

در صورت عدم تایید اصالت ساعت در ارسال ویژه هزینه 500 هزار تومان از فروشنده دریافت می شود.

در صورت عدم تطابق ساعت در سایر شرایط مبلغ 100 هزار تومان از فروشنده دریافت می شود.